امکان وقوع زلزله در شمال ایران منتظر 6hr

امکان وقوع زلزله در شمال ایران منتظر 6hrs است.

Anuncios