@quakeredalert تایید شده برای خطای پیش بینی زمین لرزه از زمان با ایران! بیش از اواخر 24Hrs اhttp://owl.li/5Z8ti Confirmed Iran! Delay

Anuncios