امکان وقوع زلزله ایران شمال شرق و مناطق

امکان وقوع زلزله ایران شمال شرق و مناطق مرکزی برای 18Hrs آینده انتظار می رود.