ممکن است زلزله M.near شمال ایران و در 10

ممکن است زلزله M.near شمال ایران و در 10 کیلومتری عمق 4.6 هم حدود 5 ساعت است.

Anuncios